دبیر کمیته: سلماز مقصودی 

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • مهندس محمد جواد قدمیاری (مسئول خدمات پشتیبانی)
 • خدیجه مومنی (مسئول بهداشت محیط)
 • حمید علیزاده (مسئول خدمات)
 • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)
 • سمیه جعفری (مسئول بهداشت حرفه ای)

شرح وظایف کمیته:

 • به روز رساني و مرور منظم خط مشي ها و روش هاي كنترل عفونت حداقل هر دو سال يكبار ( اين بازنگري براساس متون حرفه اي رايج ، صورت مي گيرد.)
 • جمع آوري منظم و تحليل داده هاي نظام مراقبت عفونت هاي كسب شده از بيمارستان و اثربخشي برنامه
 • نظارت بر اجراي خط مشي ها و روش ها تاييد شده در كميته در تمامي بخش ها / واحد هاي مربوطه
 • نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستانی به مدیران ارشد بخش ها و واحدهای مربوطه
 • گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمان هاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بيمارستان ( در چارچوب قوانين و مقررات )
 • گزارش بيماري هاي واگير ، غيرواگير و موارد جديد ، مطابق دستورالعمل وزارت متبوع .
 • كميته كنترل عفونت بيمارستاني حداقل يك بار در ماه تشكيل جلسه مي دهد .

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ