دبیر کمیته: سعیده نگهداری 

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • یلدا کواری (مسئول دفتر ریاست و مدیریت)
 • دکتر حجت اله روستا (پزشک متخصص)
 • ندا شاه قاسمی (کارشناس بهبود کیفیت)
 • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)

شرح وظایف کمیته :

 • هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان.
 • ارائه فهرست اولويت ها و شاخص هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان به تيم مديريت ارشد.
 • بازنگري و تحليل داده هاي جمع آوري شده با مشاركت صاحبان فرآيند.
 • ارائه گزارش اطلاعات ، نتايج تحليل ها و مداخلات به مديران و كاركنان.
 • آموزش مباحث مربوط به بهبود كيفيت به تمام كاركنان بيمارستان شامل آموزش هاي مفهومي و كاربردي در زمينه بهبود كيفيت.
 • پايش و ارزشيابي برنامه بهبود كيفيت كل بيمارستان.
 • نظارت مستمر بر تشكيل و اجراي مصوبات ساير كميته هاي بيمارستاني.
 • كميته بهبود كيفيت بيمارستان حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل جلسه مي دهد.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ