مسئول:

خدیجه مومنی

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت محیط
شماره تماس:

(داخلی 132) 15 - 37398811 071

مسیر دستیابی: ساختمان اداری، طبقه همکف

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط:

 • جمع آوری ، طبقه بندی- تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط بیمارستان
 • تدوین برنامه های مختلف بهداشت محیط بیمارستان
 • مشارکت در برنامه ریزی آموزش کارکنان در مورد بهداشت محیط
 • تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی بهداشت محیط بیمارستان
 • همکاری در شناخت و دسته بندی مسائل و تنگناههای فنی و اجرائی برنامه های بهداشت محیط
 • مشارکت در برآورد نیازها – تدارک و پشتیبانی فنی – اداری- مالی در مورد فعالیتهای بهداشت محیط بیمارستان
 • ارزشیابی منظم خدمات برنامه های بهداشت محیط بیمارستان 
 • شرکت و همکاری در کمیته عفونتهای بیمارستان و پیگیری مصوبات جلسه در رابطه با بهداشت محیط و بهسازی محیط بیمارستان
 • نظارت بهداشتی بر ادامه بهره برداری و نگهداری صحیح از تاسیسات بهداشتی بیمارستان
 • تنظیم گزارش فعالیتهای روزانه تهیه و تکمیل فرمهای مربوط وارائه به مرکز بهداشت تحت پوشش
 • نظارت مستمر بر فعالیتهای بهداشت محیط در سطح بیمارستان 
 • اقدام ، پیگیری و اعمال معیارها و ضوابط بهداشتی در رابطه با مسائل بهداشت محیط بیمارستانها
 • کنترل و نظارت بر تاسیسات آب آشامیدنی بیمارستان  همچنین  کلرسنجی – نمونه برداری از شبکه آب آشامیدنی بیمارستان
 • کنترل و نظارت بر تاسیسات فاضلاب_ شبکه جمع آوری_ سیستم فاضلاب_ سیستم تصفیه فاضلاب_ ضدعفونی پساب خروجی
 • کنترل و نظارت بر  طرح تفکیک_ حمل_ دفع زباله های عفونی_نظارت بر سوزاندن زباله عفونی تفکیک شده و یا دفع با رعایت اصول بهداشتی  
 • نظارت بر شستشوی صحیح و ضدعفونی واطوی لباسهای بخشهای مختلف و پرسنل  
 • کنترل کیفی مواد غذایی

        نظارت بر کیفیت مواد اولیه غذایی که خریداری می گردد

        نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه

    بازدید بهداشتی و مستمر از آشپزخانه_ انبار و سردخانه مواد غذایی  

        نظارت بر ضدعفونی ظروف آلوده بیماران

    نظارت بر نظافت عمومی سرویس تغذیه

 • بازدید در امر بهسازی محیط بیمارستان 

    مبارزه با حشرات و جوندگان

       بهره برداری و نگهداری صحیح از سیستم تهویه_ گرمایشی و سرمایشی در بیمارستان 

 • اجرای برنامه های مختلف آموزشی جهت پرسنل خدمات
 • رعایت ضوابط بهداشت محیط درمانگاه ،رادیولوژی ، رادیوتراپی ورادیوسکوپی
 • بازدید مستمر از اطاقهای عمل ،آزمایشگاه ، تدارکات ، رختشویخانه و آشپزخانه
 • نظارت بر نمونه برداری از کلیه قسمتهای اطاق عمل بطور مستمر و کشت نمونه ها –گند زدایی به طور مرتب در بخشهای عفونی -ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات مورد نیاز  
 • بازدید و نظارت بر سرویسهای بهداشتی پرسنل و بیماران
 • پیگیری اجرائی توصیه های بهداشتی درکلیه واحدهای بیمارستان
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ