سرپرست:

مهدی متین

مدرک تحصیلی:

کارشناس مدیریت
شماره تماس:

(داخلی 184) 15 - 37398811 071

مسیر دستیابی: ساختمان اداری، طبقه همکف

شرح وظایف مسئول امور عمومی:

  • نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و اقداماتی که به منظور حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات انجام می پذیرد
  • نظارت بر انجام امور عمومی بیمارستان اعم از  نگهداری و نظافت ساختمانها و تاسیسات آن و مخابرات
  • راهنمایی و آموزش لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت برحسن انجام وظایف محوله به آنان
  • شرکت در جلسه مناقصه و مزایده  و نظارت بر اعمال صرفه و صلاح بیمارستان بعنوان رابط امور قراردادها
  • تهیه جداول مربوط به ارزیابی عملکرد شرکتهای طرف قرارداد با بیمارستان
  • نظارت و تجهیر بیمارستان به وسائل اطفاء حریق در قسمتهای مختلف  و شارژ سالانه کپسول های مربوطه
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 9:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ