مسئول:

رقیه هاشمی

مدرک تحصیلی:

کارشناس مدارک پزشکی
شماره تماس:

(داخلی 153) 15 - 37398811 071

مسیر دستیابی: ساختمان اداری، طبقه همکف

 شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی: 

 • ثبت مشخصات و نشانی بیمار روی کارت ها یا فرم های مخصوص به منظور تشکیل پرونده و ضبط اوراق مورد لزوم در پرونده و ثبت کد مربوط برروی آن
 • ثبت مشخصات آورنده یا مقام اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه جهت معالجه یا اعمال جراحی
 • ضمیمه کردن نتایج آزمایشات انجام شده به پرونده بیمار
 • تنظیم کارت شناسایی و ثبت مشخصات و شماره بایگانی روی آن به منظور ارائه به بیمار یا همراه وی
 • تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها
 • تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و سالانه از تعداد بیماران بستری و مرخص شده و در گذشتگان بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها (احتساب درصدهای اشغال تخت و غیره)
 • تهیه آمار مراجعین به درمانگاه، سرویس های رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و سایر واحدها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات داده شده
 • انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش تعیین شده
 • کد گذاری بیماریها و تهیه اندکس بیماریها برابر روش های معمول یا براساس طبقه بندی بین المللی
 • کد گذاری اعمال جراحی و تهیه اندکس اعمال جراحی برابر روش های معمول یا براساس طبقه بندی بین المللی اعمال جراحی
 • تهیه و تنظیم آمار در صورت لزوم جهت مقامات بهداشتی و درمانی کشور
 • همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه
 • بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی، روش های کار، وسایل و مکان مدارک پزشکی
 • شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی
 • تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری
 • پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و ارگان های دیگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی
 • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی
 • انجام سایر امور مربوط 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ