مدیر خدمات پرستاری:

پریچهر خورشیدی


مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری
شماره تماس:

15 - 37398811 071
داخلی 234


شرح وظایف  :

1.       برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات پرستاری به بیماران

2.       گردآوری اطلاعات از مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارش ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان پرستاري، مصاحبه با کارکنان گروه پرستار

3.       گردآوری اطلاعات از منابع شامل: نیروی انسانی (پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر  وابسته )/ساختار فیزیکی / امکانات و تجهیزات

4.       شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

5.       تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/ بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع  و پیشنهاد به مقامات ذیربط

6.       تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانی بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

7.       برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت بر کنترل عفونت و....)

8.       ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

9.       تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده درسوح پیشگیری

10.   ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزیهای بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

11.   جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

12.   ایجاد هماهنگی دربرنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

13.   مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز

14.   تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

15.   مشارکت در طرحهای پژوهشی

16.   برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

17.   انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

18.   ارائه راهکارهای اساسی دربرنامهریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

19.   تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

20.   تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

21.   بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری

22.   پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

23.   پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به واحدهای ذیربط

24.   تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریتها و کارکنان گروه پرستاری

25.   رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

26.   ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقرای ارتباط موثر/ عملکرد مطلوب / حسن رفتار شغلی

27.   اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارها ی اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

28.   اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

29.   تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوریهای علمی حل مسئله

30.   تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشنا سازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-28 11:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ