مدیر خدمات پرستاری:

زهرا صاحبدل


مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

تلفن تماس:

(داخلی 235) 15 – 37398811 071


شرح وظایف  :

1.       شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2.       بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3.    همکاری در توسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4.       شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.

5.       تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

6.       ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7.       نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی

8.     بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت وارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9.     تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه  و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10.   نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11.   نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12.   همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی.

13.   شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

14.   تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-14 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ