مرخصی استحقاقی

کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی و هیات امنایی می بایست حداقل 24 ساعت قبل از شروع تاریخ مرخصی ، فرم درخواست مرخصی را شخصاً تکمیل و پس از اخذ امضاء و مهر مسئول مستقیم به کارگزینی بیمارستان تحویل نمایند 
( درخواست های تلفنی قابل قبول نمی باشد )

تبصره 1- کارکنان پیمانی در هر سال فقط می توانند 15 روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند
تبصره 2- کارکنان قراردادی و هیات امنایی  حتماً می بایست تا آخر هر سال کل مرخصی استحقاقی خود را استفاده نمایند و برای این گروه از کارکنان مرخصی ذخیره نخواهد شد .


مرخصی استعلاجی

 کلیه کارکنان دارای بیمه خدمات درمانی برای استفاده از مرخصی استعلاجی تا سقف 20 روز باید مدرک و گواهی پزشکی آنان پس از امضای مسئول مربوطه توسط پزشک معتمد بیمارستان بررسی و تایید گردد .
کارکنان دارای بیمه تامین اجتماعی برای استفاده از مرخصی استعلاجی تا سقف 3 روز باید مدرک و گواهی پزشکی آنان پس از امضای مسئول مربوطه توسط پزشک معتمد بیمارستان بررسی و تایید گردد .

تبصره 1- کلیه کارکنان باید مدارک و گواهی پزشکی را با بررسی و تایید پزشک معتمد بیمارستان حداکثر در اولین روز حضور خود در محل خدمت و با امضاء مسئول مستقیم به کارگزینی بیمارستان تحویل نمایند.
تبصره 2- کارکنان دارای بیمه خدمات درمانی  برای استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از 20 روز می بایست مدارک و گواهی پزشکی خود را حداکثر تا روز دهم مرخصی استعلاجی جهت ارجاع به شورای پزشکی استان به کارگزینی تحویل نمایند .
تبصره 3- کارکنان دارای بیمه تامین اجتماعی برای استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از سه روز می بایست حداکثر صبح روز چهارم گواهی پزشکی خود را با امضاء مسئول مربوطه و پس از بررسی و تایید پزشک معتمد بیمارستان به کارگزینی بیمارستان
تحویل نماید و سپس جهت تایید اصل گواهی را به بیمه تامین اجتماعی ارائه دهند
عدم اعلام مرخصی استعلاجی در مهلت فوق موجب ایجاد مشکلات غیر قابل جبران در پرداخت حقوق و مزایای این دسته از کارکنان می گردد لذا مسئولیت عواقب تاخیر در گزارش عدم حضور یا تاخیر در ارائه مدارک مربوطه به عهده خود کارمند و مسئول مستقیم وی می باشد .
 
 

مرخصی بدون حقوق

سقف مدت زمان استفاده از مرخصی بدون حقوق :

پرسنل رسمی                                 حداکثر تا سه سال

پرسنل پیمانی                                 تا پایان قرارداد و حداکثر تا سه سال

پرسنل قراردادی                             12/1 قرارداد  

پرسنل طرحی                                حداکثر یک ماه با هماهنگی اداره طرح نیروی انسانی 

پرسنل هیت امنایی                          12/1 قرارداد  جهت استفاده از مرخصی بدون حقوق طی مراحل ذیل الزامی است :


1-ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق  به مسئول مستقیم 

2-تایید مسئول مستقیم و ارائه درخواست به دفتر مدیریت

3-تایید مدیریت بیمارستان و ارائه به کارگزینی

4-انجام مراحل اداری توسط کارگزینی

5-اعلام به واحد حسابداری جهت قطع حقوق و بیمه

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ