تصویر پزشک

نام پزشک

تخصص

روز های حضوردکتر کریم ابراهیم زاده


متخصص داخلی

فوق تخصص قلب و عروق
 • شنبه       صبح
 • یکشنبه    صبح
 • دوشنبه    صبح
 • سه شنبه   -----
 • چهارشنبه صبح
 • پنجشنبه   صبح

دکتر جعفر جباری لک

متخصص داخلی

فوق تخصص قلب و عروق 
 • شنبه        عصر
 • یکشنبه       -----
 • دوشنبه       -----
 • سه شنبه  عصر
 • چهارشنبه  عصر
 • پنجشنبه     -----دکتر ژیلا درفشان


متخصص داخلی

فوق تخصص قلب و عروق  
 • شنبه          -----
 • یکشنبه       -----
 • دوشنبه       -----
 • سه شنبه      -----
 • چهارشنبه    -----
 • پنجشنبه     صبحدکتر غلام رضاییان


متخصص داخلی

فوق تخصص قلب و عروق  
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      عصر
 • سه شنبه     عصر
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر حجت اله روستا

متخصص داخلی

فوق تخصص قلب و عروق  
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     ------
 • چهارشنبه   صبح
 • پنجشنبه     صبح
دکتر محمد امیری

متخصص قلب و عروق 

 • شنبه          -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر رضا مظفری

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   صبح
 • پنجشنبه     صبح 


دکتر هاجر کامفیروزی

 
متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         عصر
 • یکشنبه      عصر
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     عصر
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     صبح  

دکتر مریم یزدانی

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر سارا برزگر

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         عصر
 • یکشنبه      عصر
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   عصر
 • پنجشنبه     صبح 

دکتر بهروز نامور

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      عصر
 • سه شنبه     عصر
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر سعیده جمشیدی

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----
دکتر ذوالقدر

دکتر عبدالعلی ذوالقدر

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      عصر
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   عصر
 • پنجشنبه     -----

دکتر حامد بذرافشان

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      عصر
 • سه شنبه     عصر
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر علی احمدی

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     عصر
 • چهارشنبه   عصر
 • پنجشنبه     صبح

دکتر کامران مهدوی

متخصص قلب و عروق   
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     صبح

دکتر محمود طاهری

فوق تخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکترو فیزیولوژی   
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      عصر
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر امیر اصلانی

فوق تخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکترو فیزیولوژی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر وحید جرئت

فوق تخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکترو فیزیولوژی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   صبح
 • پنجشنبه     -----
دکتر ایزدپناه

دکتر پیمان ایزدپناه

متخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     صبح یا عصر
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر علیرضا عبدی

متخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      صبح یا عصر
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر پویان دهقانی

متخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 • شنبه         عصر
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----
دکتر فتاحی

دکتر مصطفی فتاحی

متخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      عصر
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     صبح

دکتر روح اله منصوری

متخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      عصر
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   عصر
 • پنجشنبه     -----

دکتر حسین علوی

متخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 • شنبه         عصر
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر فیروزه ابطحی

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      اکو
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر علیرضا معرف

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • شنبه         اکو
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   اکو
 • پنجشنبه     -----
دکتر همایون

دکتر کیانوش همایون

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      اکو
 • دوشنبه      اکو
 • سه شنبه     اکو
 • چهارشنبه   اکو
 • پنجشنبه     اکو
دکتر بدر

دکتر جمشید بدر

جراح قلب
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----
دکتر خواجه

دکتر رضا خواجه

جراح قلب
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   صبح
 • پنجشنبه     -----
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-3 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ