تصویر پزشک

نام پزشک

تخصص

روز های حضوردکتر مژگان منجذب


متخصص داخلی
 • شنبه       صبح
 • یکشنبه    صبح
 • دوشنبه    صبح
 • سه شنبه   عصر
 • چهارشنبه صبح
 • پنجشنبه   صبح

دکتر لیلا ظهیری

متخصص داخلی
 • شنبه        عصر
 • یکشنبه     -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه  -----
 • چهارشنبه  -----
 • پنجشنبه    -----دکتر نادیا دهقانی


متخصص داخلی
 • شنبه          -----
 • یکشنبه       صبح
 • دوشنبه       -----
 • سه شنبه    -----
 • چهارشنبه    صبح
 • پنجشنبه      -----


دکتر یوسف شاهسونی


متخصص داخلی
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه   صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر علی اکبر بیدکی

متخصص مغز و اعصاب
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   صبح
 • پنجشنبه     -----
دکتر هاجر خرم دشتی

متخصص مغز و اعصاب

 • شنبه          -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه   صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر فیض اله منصوری

جراح چشم
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     صبح 
دکتر فرح پیرویان

دکتر فرح پیرویان

 
فوق تخصص قلب اطفال
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه   -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر زهرا خیراندیش

فوق تخصص قلب اطفال  
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه   -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر حمید محمدی

فوق تخصص قلب اطفال 
 • شنبه         عصر
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه   -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     ----- 

دکتر بهروز دشتی

متخصص اطفال
 • شنبه         صبح یا عصر
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   صبح یا عصر
 • پنجشنبه     -----

دکتر زینت السادات هجرتی

متخصص اطفال
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----
دکتر مهناز حقیقی

دکتر مهناز حقیقی

متخصص اطفال
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   صبح
 • پنجشنبه     -----
دکتر طلیعه کشاورزی

دکتر طلیعه کشاورزی

متخصص اطفال
 • شنبه         صبح
 • یکشنبه      صبح
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     صبح
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----

دکتر فروغ طوسی

متخصص اطفال
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      صبح
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   -----
 • پنجشنبه     -----
دکتر فریده دانافر

دکتر فریده دانافر

متخصص داخلی

فوق تخصص غدد
 • شنبه        عصر
 • یکشنبه      -----
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه   صبح
 • چهارشنبه   عصر
 • پنجشنبه     -----

دکتر محمد حسین شریفی

متخصص تغذیه 
 • شنبه         -----
 • یکشنبه      عصر
 • دوشنبه      -----
 • سه شنبه     -----
 • چهارشنبه   عصر
 • پنجشنبه     -----
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-5 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ